ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
ร.ท.สุภกิจ แห้งสอาด ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.สราวุธ กล้าหาญ เสมียน รร.ร.ศร. สปศ.
พ.อ.(ญ)ศิริพร ปัญญาจันทร์ ประจำ ศร. ชรก รร.ร.ศร. สปศ.
ส.ต.สันติภาพ เมืองถาวร เสมียน พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.ต.ปัญจพล พวงแก้ว ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร.
นางพิมฉวี พูลทวี พนักงานบริการ แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.สันติ เป้ป้อม พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.อ.จำลอง เกิดยิด หน.สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.ชัยยง บัวบุญ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.อ.ธีร์ แก้วแดง รอง ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.อ.นพดล ใหมเกิด เสมียน ร้อย.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สุทธิพงศ์ แสงงาม ฉิมพาลี ผบ.ตอน กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. (ชรก.สง.รอง ผบ.รร.ร.ศร.) สนง.รอง รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)อภิชาติ ชาวชน จ่ากองพัน พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.มงคล ทัศนาลัย จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
ร.ต.ทองอินทร์ บุตรเล็ก นชง.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.พัฒนกิตติ์ กลิ่นเจริญ ช่างอาวุธ กองพัน นนส.
จ.ส.ต.เทพมงคล ภูมิเรศสุนทร นายสิบกำลังพล รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.ต.ศุภกร แตรชัยโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร ฝ่ายสวัสดิการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ต.สมบัติ แนบนวล นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
พ.ต.วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์ นายทหารฝ่ายกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.อ.ณฐกร บริบูรณ์ทรัพย์ เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.อ.สิริชัย ร่มพุดตาล รอง ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.สุรัตน์ สมพร้อม จ่ากองร้อย พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.ต.วรณัช อินทร์ชู อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พรมจันทร์ นายสิบคลัง พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ ยมสวัสดิ์ นายสิบธุรการ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.วุฒิชัย สิงห์คำ นายสิบพับร่ม พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พรพิทักษ์ นพศรี นายสิบเลี้ยงดู พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ชาตรี สีสังชุม นายสิบพยาบาล หมวดเสนารักษ์
ส.ท.โรจนรินทร์ นุษพรรณ์ นายสิบพยาบาล มว.สร.กรม นร.รร.ร.ศร. หมวดเสนารักษ์
พ.อ.ประเสริฐ แก้วอ่อน หน.ตก.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
พ.ต.รณรงค์ มั่นนวม อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ร.ต.เดชา ฤทธิ์บำรุง รอง ผบ.มว.สร.กรม นร.รร.ร.ศร. หมวดเสนารักษ์
จ.ส.อ.(พ.)สราวุธ ศิริฤกษ์ ล790 หมวดเสนารักษ์
นางเบญจวรรณ ศรสินชัย พนักงานบริการ หมวดเสนารักษ์
ส.ท.สรรเพ็ชร เหง่าศรี พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.อดิศร ชาติสีลา นายสิบส่งกำลัง กองพันนักเรียน
พ.ท.ธรรมสถิตย์ หลวงสิทธิ์ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.สำรวย บวบเมือง นยน.สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นายอิทธิพงศ์ กรมพระพุทธ พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นายสมเกียรติ ลิ้มเกื้อ พนักงานบริการ กองพันนักเรียน
น.ส.อรัญญา มาลัย พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นายณัฐกรณ์ เกิดก้าน พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นางภัทรภร ปานบ้านเกล็ด พนักงานราชการ กองพันนักเรียน
พ.ท.เกรียงไกร รุกขชาติ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.(พ.)อาทิตย์ ซ้อนจันดี จ่ากองพัน พัน.นร.ที่ 1 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.ธีระพจน์ มาตโห้ นายสิบส่งกำลัง กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ทับทอง จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 1 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
นางทัศนีย์ หงษ์เผือก พนักงานบริการ กองพันนักเรียน
ว่าที่ร้อยตรีปิยะทัศน์ รูปเตี้ย นชง.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ส.ท.วัชรา เสฐียร ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
นางสาวจุติภรณ์ ขาวละเอียด พนักงานบริการ ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.ต.นรากร สุขแสนนาน ครู กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.นวพล กลิ่นจำเริญ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.ก้องเกียรติ ประกอบปราณ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.พงศ์ศิริ รัตนานนท์ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.โกเมศ เสือเทศ เสมียน ปส.รร.ร.ศร. สปศ.
พ.อ.จารุวัฒน์ แห่งหน อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.ต.เชษฐ์ เหลาหอม อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.อานนท์ โสมภีร์ ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.ต.ทีฆายุ เย็นสุข นายสิบพับร่ม พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ท.เดชา เรือนจันทร์ อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
พ.ต.ไพโรจน์ คำบุตร ประจำแผนก รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.ศิริ จีนพงษ์พันธุ์ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ร.ท.ปริญญา จันทร์จำปา อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.นพคุณ สายคง ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.ประพนธ์ กล่อมอารมย์ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.วิชิต กล่อมเชื้อ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.พลากร บุญถึก ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
นายสมควร สีทอง ช่างเครื่องจักรกล ช.2 กลุ่มงานช่าง รหัส 3315 แผนกวิชายานยนต์
นางทัชชกร ศิริเงิน พนักงานบริการ แผนกวิชายุทธวิธี
นายชูเกียรติ จิรศักดิ์อานนท์ พนักงานรักษาสถานที่ บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ยนต์ กันทิพย์ เสมียน ทป.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ณรงค์ ดีสา ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ร.ต.ชวรัตน์ สิงโตอ่อน เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
ร.อ.กิตติ ด้วงมีเดช ประจำ ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.(พ.)สุรสิทธิ์ ผุยปุ้ย นายสิบธุรการ (ชรก.กศ.รร.ร.ศร.) แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.นิตินาท สีขาว เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
นางอนัญพร มนฑนม พนักงานบริการ กศณ. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.ณัฐชัย กิจพ่วงสุวรรณ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
พ.ต.ชัยยุธ เพิ่มบุญ นายทหารสรรพาวุธ รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ดิเรก สุขสว่าง ครู ลย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ธีระยุทธ ปิ่นทอง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.อนุรักษ์ ศรีทอง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.ท.วิศรุต เพ็งพาส ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ร.ต.ราชัน ภู่มาลา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.อ.อัครชัย กรมพระพุทธ นายสิบธุรการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.ท.จตุรงค์ อุ่นเรือน ผบ.มว.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ชาญชัย เนื่องไชยยศ นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน
ร.ต.อภิศักดิ์ อุณาศรี อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ร.อ.สาโรจน์ ทับทิมเทศ ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.ธนพิสิฐ โสภณวราพงศ์ อจ.ลย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.ศิริชัย ประจวบสุข ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ชาลี สังเกื้อ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.ไตรรงค์ จุ้ยเย็น ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.ต.มนตรี ลายนาค เสมียน กองสนับสนุน
จ.ส.ท.วณัฐสนันท์ มูลเมือง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.อภิรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
นางรานี รสทอง พนักงานบริการ แผนกวิชาการจู่โจมและส่งทางอากาศ แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ต.จักรพันธ์ ตั้งเจริญกิจสกุล พลขับรถ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.อ.ชยานันท์ เสาตรง อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
พ.ท.ทวีศักดิ์ เลียบวัน อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.วีรยุทธ เนียมหอม ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
จ.ส.อ.ชานนท์ อินทร์ทอง ช่างซ่อม แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.ณัชรพงศ์ ศรีศักดา อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
จ.ส.อ.ธีระพงษ์ แก้วคำ ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.ภานุพงศ์ ณรงค์ศักดิ์ศรี อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ส.อ.นิรุทธ์ ทัศน์แก้ว ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
นายวรเศรษฐ์ เลิศหิรัญฤทธิ์ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน แผนกวิชาสี่อสาร
นางณัฐธิดา ฉิมแม้นพันธุ์ พนักงานบริการ แผนกวิชาสี่อสาร
ส.อ.พิชานันท์ ชูแสงศรี ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ร.อ.วีรนนท์ สังข์เงิน อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
พ.อ.อธิษฐ์ ธัญญานนท์ อจ.หน.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.ต.อนรรฆวรรษ ไชยราช เสมียน ยน.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.อ.(พ.)อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.ท.เกรียงไกร พรหมสวัสดิ์ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
ร.ท.อมรเดช แสงหว้า อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
พ.ท.เสกสิทธิ์ น้อยสัมฤทธิ์ อจ.รร.ร.ศร. (ชรก.ธก.กพ.รร.ร.ศร.) ปส.รร.ร.ศร.
นางสาววรัญญา บุญช่วยเหลือ พนักงานราชการ รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชูชีพ ลัดดา ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.ชาติชาย กล้าณรงค์ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.อนุชา นรมั่ง ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.จำรัส ศรีอินทร์ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
พ.อ.อำนาจ ศรีเดช อจ.หน.กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
ส.อ.เอนก พรายแก้ว เสมียน ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.ต.ธนินทร์ คล้ายคลึง ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
ส.อ.กิตติพงษ์ เย็นใจ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
ส.อ.วรรณพันธุ์ ผ่องฉวี นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.ธวัฒชัย ประสมศรี ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
นางสาวพัชริดา เพื่อมเสม ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.ท.ชัยยะ หลีหลาย นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ปฐมพร กุลชร ณ อยุธยา นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.อ.สุรศักดิ์ สงวนชาติวงษ์ อจ.หน.ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
พ.อ.ปวิช รัตนะบุญเพ็ชร อจ.หน.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
พ.ต.พงศ์ปณต อรุณสุวรรณ ผบ.มว.อวน.ศร.พัน.1 แผนกวิชายุทธวิธี
พ.ต.อภิภู คีรีนิล อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.อ.ทองสุก สาดนอก ฝอ.1 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ศิริศักดิ์ อาริยาภรณ์ นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ส.ต.ภาณุสรณ์ วิทยคารวณิชผล เสมียน รร.ร.ศร. สปศ.
ร.อ.สำรวย ศรีสวัสดิ์ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
ร.อ.ขจร ใจดี อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.เยอรมัน แสงเดือน อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ท.อาณัติ ชูเชิด อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ท.พรชัย ชักนำ อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.วีระศักดิ์ สุคม อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ยินดี คงทอง ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.พรชัย บุญเสนันท์ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.โฆษิต นาคสังข์ อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ มาลัย เสมียน บก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ชุมพล ก๋งเกิด ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ทองสวี ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ปรีชา ปัจจัยโภคา ครุ ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.สยมภู รอดเย็น ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ส.อ.ปณต อิ่มพร้อม ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ส.อ.อรรคพล เตี๊ยบทอง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.(พ.)ทวีศักดิ์ จันทร์สุก รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.นรชัย เกตุสอาด ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.ต.ประสาน มุ่งพูนกลาง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.พรชัย ชื่นมะโน ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.ราเชนทร์ เหนี่ยวผึ้ง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.ต.ศรัณย์ เนียมหอม ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.อมร ม่วงมี ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.จันทวุฒิ ตั้งไพรสารสมบัติ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.ต.ชนินทร์ แผ่นทอง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.ชิดชัย แก้ววิเชียร ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.ท.ปภาวิน กลั่นเจริญ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.มานิตย์ เผือกขันหมาก ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.ต.พินิจ สุบงกช ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.รุจิโรจน์ ณ สวัสดิ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.สุรักษ์ พรมหงษ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.อ.ภูมิชัย จรูญแสง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
นางอัยนา มาขำ พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
พ.อ.อดิศักดิ์ ใหญ่กลาง อจ.หน.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.สมชาย เทศเล็ก อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ส.ต.เมธา เม็งเกตุ เสมียน บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.อ.รณภา สังข์ทอง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.(พ.)วินัย ใจธรรมดี รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ แสงจันทร์ นายสิบธุรการ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.(พ.)ทวีป คล้ายพลับ รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.เอกชัย ปิ่นสุข ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.สุภาพ ประทุมมินทร์ ฝอ.3 พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.สมพงษ์ ศักดิ์ประเสริฐ ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.ศักดิ์ชาตรี สินธีรประเสริฐ ผบ.ร้อย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
พ.ต.ศุภรักษ์ พรมภักดี ฝอ.3 พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.ไพบูลย์ กุลมาลี นายสิบพยาบาล พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.ต.เกรียงไกร สินธุชัย อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.ชาลี ศรีพุทธา นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
น.ส.รติรัตน์ อาจสำอางค์ พนักงานราชการ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ว่าที่ พ.ต.วิทยา กุลทอง ผบ.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.เจษฏากร พึ่งพงษ์ เสมียน ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
นางสาวปวีณา ทองโปร่ง - ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวบงกชธร หงษ์เผือก - ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวปรุงแต่ง ปราบภัย
นางสาวเตือน เกตุรัตน์
ร.ต.เสกสรร รัศมีน้อย ฝธก.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
พ.อ.วิรัตน์ ทับทิมศรี นายทหารประจำตัวผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว. ชรก. ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวสมฤทัย แสงทอง พนักงานราชการ ตก.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
ร.อ.รักชาย พึ่งแพง ประจำแผนก ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
ส.ท.จิรวัฒน์ พวงพิทักษ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.๑๑๓) แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.สมพร น้อยอุทัย อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.วิโรจน์ พวงปรึก ช่างภาพ สน.รร.ร.ศร.
ร.ต.สมานชัย พลายสกุล นชง.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ รินแก้ว นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ถนอมศักดิ์ วงษ์ภักดี ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.รัตน์ศักดิ์ อ้นพวง ช่างภาพ สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ธนพล อัมพะเศวต นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.อุดมศักดิ์ อบเชย เสมียน ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.สุทธชัย ไชยลา นายสิบสถิติและทะเบียนประวัติ ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
นางนาตยา จันทร์กระจ่าง พนักงานบริการ ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.จีรวัฒน์ ศิริพากุล จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.ท.ชาคริต บำรุงเพ็ชร์ นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
พ.ท.ศุภชัย ชิดเครือ อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.อ.วรรลภ ทองสุข เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วิชัย เงากระจ่าง เสมียน บก.กองการศึกษา
ร.ต.สุรศักดิ์ บัวมาก นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วันชาติ พิมพา นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สรรชัย พันธุวงศ์ นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
พ.ท.ชัยมงคล จันทร อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.ท.ณัฐพงศ์ แสงบัวท้าว นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ท.อุดม หมื่นสวัสดิ์ ประจำแผนก (ชรก.ทภ.๔) ตก.รร.ร.ศร.
ส.อ.ศุภวัฒน์ ฉวีภักดิ์ เสมียน รร.ร.ศร. (ฝึก ชกท. พัน.นร.จจ.) กองพัน จู่โจม
นายสกุล ศุภลักษณ์ ลูกจ้าง แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.เสฎฐวุฒิ จานศิลา ประจำแผนก ตก.รร.ร.ศร.
พ.ท.สายสิทธิ์ ลำภา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ธนกฤต โปตระนันทน์ สำนักงานรอง สนง.รอง รร.ร.ศร.
ส.ท.เนติพงศ์ มะลิทอง ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.วรุตม์ บุญทองสุข นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.ต.สมนึก หวานชื่น หัวหน้ารถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)อนุสรณ์ สนองบุญ เสมียน บก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.จเร วงษ์ระเบียบ ครู อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ร.ต.อายุวัฒน์ ช้างแรงการ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ น้อยสำราญ เสมียน ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ฐิตินันท์ กันสุข นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
นางศุภกาญจน์ บัวเหลือง พนักงานบริการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.อังกูร เสนารัตน์ เสมียน รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วัชระ กลิ่นสุธา เสมียน อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพจนีย์ ภพภูวฤณ พนักงานบริการ แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.โอภาส เงินลาภรัตนา นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
พ.ต.วสันต์ แต้ฮวง อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. ช่วยราชการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จักรี บุญคุ้ม นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.ฯ (ชรก.สวัสดิการ รร.ร.ศร.) กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)ทวี ผาคำ เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชินกร อ่อนคำเหลือง ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.วีรศักดิ์ หิมมะ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.ธีรพงษ์ สว่างวิธะ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.พิชิต หอมขจร ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
พ.ท.วิสุทธิ์ กลางคำ นายทหารธุรการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
นางอาภรณ์ แพ่งเกษร พนักงานบริการ บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
พ.อ.สฤษดิ์ แผนสนิท หก.กชฝ.ศร. ทำการแทน หน.ตก.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ รินณรงค์ เสมียน สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)สมศักดิ์ เนื่องโนราช รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ส.ท.อิทธิพัทธ์ วงษา ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ชานนท์ ลีย์ติกูร นายสิบยุทธการ กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)สมพร นิลจู รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.อ.ชนรรค์ บุญนำ อจ.หน.จจ.สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.ท.อัครพล คิดรอบ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สงบ ฤทธิ์สันเทียะ นายสิบคลัง สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสงค์ โปรยเงิน นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.ต.สุเมธ เทียนชัย พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ อินทร์บุญ ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นายสมจิตร ศิริพยัคฆ์ พนักงานการเงินและบัญชี 2 ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสงค์ ชะหงษ์รัมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชาญชัย อุสาย ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นางอรนาถ เบ็ญจมิตรกุล พนักงานการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ศิริชัย กล่อมอารมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ เขียวอยู่ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.กติกา ชื่นหัตไทย ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.อ.วรปรัชญ์ เปลินเสวี เสมียนการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.อ.ณัฐธานินทร์ เจริญศิลป์ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พิเชฏฐ พรหมลี ช่างไม้ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พินิจ รอบรู้งาน นายสิบชิ้นส่วน สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.เจษฎา ม่วงไหมทอง เสมียนการเงิน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.ท.ทศพร เพ่งผล นายสิบสถิติและทะเบียนประวัติ ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชัยปัญญา สีหาพรหม พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วิญญู ปาลโมกข์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ ชะหงษ์รัมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ธนิต กาฬสุวรรณ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.มานะ สุขศิริ นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ อยู่หนุน พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นางพัชรี อยู่ทรัพย์ พนักงานการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวชิดชนก เบ็ญจมิตรกุล พนักงานบริการ ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางจินตนา สุกใส พนักงานการเงินและบัญชี 2 ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.มนต์ชัย สิริสุขะ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จิตติพงษ์ พลับพลาทอง ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สัญจร สีหาภาค พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ประทาน อู่ทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จิรพัส ลำภา พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.อนุรักษ์ สุคันโท ประจำแผนก รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ยุทธนากร แย้มกล่ำ นายสิบคลัง กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ส.ต.หรรษธร กล่อมอารมย์ นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
พ.ต.นพพล ดนตรีไทย อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ บุตรวงษ์ นายสิบกำลังพล บก.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.พงพันธ์ แสนสุภา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.ต.ดลทวี วรรณโภคา อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ท.ยอดรักษ์ จำนงอุดม นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ส.ท.ภายุรักษ์ นังตะลา ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ส.ท.วงศกร ปักษา นายสิบคลัง กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.นพนันท์ สำราญใจ จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.ท.อภิชาต ศรีสุข นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ส.ท.อาทิตย์ ศรีอ่อน ช่างไฟฟ้า กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ชัยพร พิบูลสมบัติ ช่างเย็บผ้า กองสนับสนุน
จ.ส.อ.สมบูรณ์ สวัสดี นายสิบคลัง กองสนับสนุน
พ.ท.อภิชัย ภิญโญชีพ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
พ.ท.แสงทวี ศรีสุข ผบ.พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
พ.ท.ธนยศ โชคเหมาะ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
พ.ต.ธีระพงษ์ บัวแย้ม อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ต.บรรจง สินสอน พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ชูชัย มีฤทธิ์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.วุฒิพงค์ ทองพุ่ม นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.ภิรมย์ สังข์ทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วันเฉลิม โอ้โลม ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.สุรศักดิ์ ขุนนุช ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.ต.อนุเทพ โห้วงษ์ ช่างเขียน สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.โยธาพล แก้วมงคล ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.อภิสิทธิ์ ดอกรัก พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วชิรวิทย์ หมื่นจงใจดี พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ภาณุพงศ์ สีกอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วิชาญ หินลาศ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.สันติ แก้วทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ท.สมชาย เกตุจรัล นายทหารทะเบียนประวัติและสถิติ (ปฏิบัติหน้าที่ ฝธก.) ปส.รร.ร.ศร.
ส.อ.พิเชษฐ์ ปานแพร พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.คุณากร วงษ์แย้ม ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วราพจน์ ปัญเศษ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.นภาริน รื่นรส พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ธนกฤต วุฒิสถิต ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประดับศักดิ์ เอี่ยมสำอาง ช่างอาวุธ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.สุรพันธ์ บัวทอง ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.สมโภชน์ แตงรอด พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.อัครวินท์ ต้นสารี ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สุพล สุขสวัสดิ์ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.อ.วิมล เอี่ยมเทศ ส.เครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.วุฒิชัย อำพันทอง นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ส.ท.เขมฐิติ ไทยน้อย ช่างประปา กองสนับสนุน
จ.ส.อ.คำรณ อิ่มคำ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.อ.วงศ์วรรธน์ เจริญผล ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ท.นิธิพัฒน์ ทวีกสิกรรม นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.ต.สนั่น สุขก้อง ประจำ บก.มทบ.15 ชรก.กองสนับสนุน กรม นร.ฯ กองสนับสนุน
ร.ต.เอกศักดิ์ จันทร์ทรงกรด อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ร.ท.ทวี สิงห์แก้ว ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. สนง.รอง รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.เฉลิมพันธ์ บุญอินทร์ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.ท.นฤดม บำรุงศรี ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ท.ภคพงศ์ วีรพลพัฒน์กุล อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ร.ต.กฤษณะ รอดปลายนา อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
พ.อ.เกรียงไกร อุทัยชิต อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ดาวเรือง ไม่น้อย เสมียน กองสนับสนุน
จ.ส.ท.วิชชยุทธ มูลจันทร์ เสมียนการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ต.กิตติศักดิ์ ภวภูตานนท์ อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.อ.อภิชยา คุ้มเขตต์ อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.ท.ธวัช ทีวันดี เสมียน ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.ท.สงคราม พิมพ์เทศ อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.ท.อนุชิต รอบรู้งาน เสมียน รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
ส.ท.เสรี ผ่องภักต์ เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.ณัฐกานต์ สุขสมัย นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.(พ.)ปัญญา คุณเวียง จ่ากองร้อย พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.อ.รัฐธรรมนูญ ไชยมงคล ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
พ.ต.บุญยืน ยังผล อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ท.ภูธนพันธ์ โรจนเอกชัย ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ร.อ.สมชาย ศรีเมฆ ผบ.มว.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ร.ท.สุนทร ปัญญาหนู ผบ.มว. กองพัน นนส.
ร.อ.มงคล อ้นสุวรรณ รอง ผบ.ร้อย. กองพัน นนส.
ร.อ.ฤทธิรุจ ทองไทย รอง ผบ.ร้อย.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
พ.ต.สุรัตน์ มาสถิตย์ ผบ.ร้อย.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.ต.จิรวัฒน์ สุทนต์ จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.บุญลักษณ์ สอนนารา ส.การข่าว กองพัน นนส.
จ.ส.อ.อาทิตย์ ไชยรินทร์ ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
ส.ท.รัชตะ เผ่าผาง นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
พ.อ.เกริกฤทธิ์ ทรงประกอบ อจ.หน.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.ดาวรุ่ง เพ็งเพชร ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.วิศนุ สังข์ทอง ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)ทะนง ชลมุล ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.สำเริง สว่างจิตร ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)จิรโชติ พันธุ์พงษ์ นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ร.ต.โอภาส บุญทองสุข จ่ากองร้อย กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ภูมิพัฒน์ เพ็ญจันทร์ ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
ส.อ.ธีรพงษ์ เอี่ยมผึ้ง ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)เอกชัย คนบุญ นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.(พ.)ประพนธ์ คิดรอบ จ่ากองร้อย พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.อ.วรวัฒน์ พวงเพชร รอง ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.ต.วิโรจน์ ราชสีลา รอง ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ร.ต.สุรศักดิ์ ศรีโพธิ์ช้าง อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ต.สมชาย ธนบัตร ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.ต.วายุ เจียมดี รอง ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ธีรเดช ผาติกูล นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ร.ต.ชาญ คงทอง รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.สุไลมาน ลาเตะ ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.สมภพ ชุ่มเชื้อ นายสิบประจำหมวด กองพัน นนส.
ส.อ.ตติยะ แท่นแก้ว นายสิบส่งกำลัง กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.อ.ธีรวิทย์ สมบุญ ส.ประจำหมวด กองพัน นนส.
ร.ต.ชัยวัตร์ สมบุญ นชง.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.อับดุลอาซิ กุกูมุ นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ปรีชา โชคบัณฑิต นายสิบคลัง กองพัน นนส.
จ.ส.ท.สมพล วงศ์กันทา รอง ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.อ.ธนกร ทองเอียง นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.(พ.)ป้อม ใจรื่น จ่ากองร้อย พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)สันทัต แจ้งท้วม จ่ากองร้อย พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.ต.ยุทธนา อังคณานันท์ เสมียน รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.(พ.)ปราโมทย์ นุชวงค์ จ่ากองร้อย พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
นางปวีณา ชยันตร์สุภาพ พนักงานราชการ กองพัน นนส.
นายสำเนียง แนบนุช พนักงานบริการ กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)วิชาญ กิจขุนทด รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.ต.ภาคภูมิ หมีเปรม เสมียน พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ร.ต.ธรรศฌ์ปกรณ์ สุวรรณเทพ ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ท.เดชาธร ร่วมวงษ์ นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.พิชิต ปัสสาสัย นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.อัทธวัฒน์ อาจวิชัย นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.ต.ฑิฆัมพร พิศนาคะ เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.ต.จักรกฤช ตังป๊อก นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ส.อ.นฤสรณ์ ร่มลำดวน นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ส.ท.พงศ์พัชร ฉัตรกรด เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.ศุภชัย คันธานุรักษ์ นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ชัยมงคล พิชิตเกริกพล นายสิบคลัง พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.อนันต์ ภู่ชัย ช่างเขียน สน.รร.ร.ศร.
น.ส.นรมน ริมพานิช พนักงานบริการ กองสนับสนุน
พ.ต.ธนากร อั๋นฉิม ฝกง.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.อ.หญิงอัจฉริยาพร พวงประทุม ผช.ฝกง.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ต.สุรสิทธิ์ เหล็กศิริ ฝธก.ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.ต.ทัศวัฒน์ ยุบลพันธ์ นายสิบกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.ท.ธนบัตร คำแถม นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)ชัยรัตน์ แสนสะอาด รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.ท.ภูวนารถ นิลสุข นายสิบประจำหมวด กองพัน นนส.
ส.ท.ภักติ นาคนวม ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.อ.บัญชา ปัญญาบุตร นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.วรนาถ บ้านสระ เสมียน รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)เชิดพงษ์ สุภาพงษ์ รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.มนตรี ฉิมบรรเทิง เสมียน ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.เถลิงศักดิ์ กระจาย นายสิบเครื่องช่วยฝึก รร.ร.ศร. (ชรก.ธก.กพ.รร.ร.ศร.) สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.สุทธิรัก วรรณโก เสมียน อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.ฎีกากร แกละโว นายสิบธุรการ รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.อ.ชูเกียรติ คล้ายพยัฆ นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ร.ท.อนุสรณ์ ดีแล้ว อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.เสกสรร อ้อมหมื่น นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.บุญอุ้ม สว่างภพ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.ท.ธีรศานต์ สมศรี นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.รัตนะ ช้างศรี ช่างไฟฟ้า กองสนับสนุน
จ.ส.อ.เรวัฒ มณีวงษ์ นายสิบคลัง กองสนับสนุน
จ.ส.ท.สัญชัย ชูเส้ง นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.(พ.)รังสรรค์ โคตรภูเวียง จ่ากองพัน พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.พูลสวัสดิ์ เชื้อสุวรรณ์ จ่ากองร้อย พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.ตาล คงไพสันต์ นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.อ.รณยุทธ เกณลาด รอง ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ปิยะรัฐ ทองทา นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.อดิเทพ แสนกล้า ช่างอาวุธ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.อดิเรก ฝ่ายรีย์ รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
นางสาวปริญญาพร พิศนาคะ พนักงานราชการ ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จิโรจ ศศิบุตร รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
พ.ท.ปณิธิ แดงชู ผบ.พัน.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ สังข์ทอง ช่างอาวุธ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.ท.ธนกฤต เหมือนทิพย์ เสมียน พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.วิษณุกร เล็กลำพูน ช่างอาวุธ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ศิริชัย แก้วสวัสดิ์ นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.สุริยา ชาตาดี เสมียน พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ท.ชาติ วิเชียร นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
น.ส.ยศวดี นาคมา พนักงานบริการ บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ประชันศักดิ์ สุวรรณศร ช่างอาวุธ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
น.ส.ณัฏฐนันท์ เรืองศิลป์ พนักงานบริการ กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.กฤษฎา เพียวสูงเนิน นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
น.ส.ชนาภา เอกตาแสง พนักงานบริการ บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ยุทธชัย สมใจ นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
นายชาญชัย สางาม พนักงานบริการ กองพันนักเรียน
ร.อ.ณรงค์ยุทธ ฤทธิ์แรงกล้า ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สุนทร ทรงวงษ์ ส.ธุรการและกำลังพล กองพันนักเรียน
ส.ท.จิรเดช กฤษสำโรง เสมียน กองสนับสนุน
ส.ต.สัณหภาศ สุตานนท์ นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ส.ท.เกียรติศักดิ์ ฉิมพาลี เสมียน รร.ร.ศร. (ชรก.ค่ายฝึกไทรโยค) ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางวนิดา วัธนวิสิต พนักงานบริการ บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.อ.ชัยวัฒน์ พรมนิกร ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
จ.ส.อ.ตระกูล ห้องแซง เสมียน สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นางณัฐกานต์ เกตุแก้ว พนักงานสถานที่ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ปัญญคม แย้มเปลี่ยน นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ทรงวิทย์ ใจเย็น เสมียน สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ธนกาญจน์ ปั้นศิริ นายสิบสรรพาวุธ สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ชรินทร์ คีรีนิล นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ฐาปนัท แสนมี เสมียน สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ทัตเทพ นนทะ นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
น.ส.ระพีพร กุ้ยวงษ์ตาล พนักงานบริการ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)ไพรัช กลสูงเนิน หัวหน้ารถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
น.ส.ทิพอุษา แว่นฟ้า พนักงานบริการ สน.รร.ร.ศร.
ร.ท.ประสิทธิ์ ศรีสุพล รอง ผบ.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ไพบูลย์ หาญธงชัย ช่างเขียน สน.รร.ร.ศร.
ส.ต.วลัญช์ชัย ทองแดง นายสิบประจำหมวด ช่วยราชการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นายเอกชัย เรียนเวช ช่างเครื่องจักรกล สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ร.ท.ภาคภูมิ นิลวิเชียร อจ.กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
ร.ต.ณัฐพงศ์ พัฒนกุล อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ รัตนะมาโต ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ยุทธนา เทศรำลึก เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
นางสาวสุชาดา พุ่มพฤกษา พนักงานบริการ แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.ชนะชัย กาลปักษ์ รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
ส.อ.ยศพร ไชยลา เสมียน ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
ส.ท.วัชรพล เฉียบแหลม เสมียน สน.รร.ร.ศร.
น.ส.ศิภาวัลย์ ปัญญาหาญ พนักงานราชการ บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.ท.วัชระ ดุงสูงเนิน อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
พ.ต.วิรัติ ไทยราช อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.อ.ทศพล นุ่มสนธิ์ นายสิบพยาบาล หมวดเสนารักษ์
ร.ต.ปัฐพงศ์ จิวบางป่า อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ร.อ.คมกฤษ วงษ์ศิริสุพรชัย รอง ผบ.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.สุรพจน์ เผยโพธิ์ รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
ร.ต.ประสาน สนั่นนารี ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ร.อ.อนุวัต กล้ายประยงค์ รอง ผบ.ร้อย.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.สุกรี แปแนะ นายสิบประจำหมวด กองพัน นนส.
ร.ท.ประเสริฐศักดิ์ แสงประเสริฐ ผบ.มว.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ณัฐศักดิ์ มั่งแฟง นายสิบประจำหมวด กองพัน นนส.
จ.ส.อ.สุนทร โชติวุฑฒากร รอง ผบ.มว. กองพัน นนส.
ส.อ.ธิติธรณ์ พิมพ์ทอง เสมียน ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.สนธยา บัวสรวง นชง.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.บุญลักษณ์ ส่อนนารา นายสิบการข่าว กองพัน นนส.
ส.อ.ดุริยางค์ อุทัยชิต นายสิบยุทธการ กองพัน จู่โจม
ส.อ.ธนกร สร้อยทรัพย์ นายสิบสถิติ รร.ร.ศร. (ชรก.อุทยานราชภักดิ์) ปส.รร.ร.ศร.
พ.ท.ชูพงษ์ ชาจุหวัน อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
พ.ท.กิตติภณ อนันตสุรกาจ ผบ.พัน.นร.ที่ 1 กรม นร. กองพันนักเรียน
ร.อ.สนใจ โพธิ์ไทร อจ.จจ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.ธีรศักดิ์ พิมศิริกีรติกุล เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.อ.ธงชัย เพชรพูล นายสิบกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ท.เมธากรณ์ อินธิแสง อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.ท.เอกชัย บุญเพ็ง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ภาคภูมิ เพ็งสอน นายสิบประจำหมวด รร.ร.ศร. (ชรก.กง.รร.ร.ศร.) กองสนับสนุน
ส.ต.เอกปวีร์ จันทร์ทะระ ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.กฤษฏา เยี่ยมเพื่อน ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ร.ต.พัสกร ทองสม นชง. ประจำ ศร. ตก.รร.ร.ศร.
ส.อ.ณัฐปคัลภ์ พลัดภูมิ นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
ส.ท.วิวัฒน์ เหลืองสอาด นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
พ.อ.ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์ หน.ธก.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ท.อภิรัตน์ กลั่นพร ประจำแผนก รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
ส.ต.อภิสิทธิ์ แก้วศิริ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ภาณุพิตร ขำพวง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.วิวัฒน์ สังข์ทอง นายสิบส่งกำลัง พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สุวัฒน์ รุจิธันยา จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 1 กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)ชัชวาลย์ เหลื่อมอุไร จ่ากองพัน พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.