ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
ร.ท.สุภกิจ แห้งสอาด ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.สราวุธ กล้าหาญ เสมียน รร.ร.ศร. สปศ.
พ.อ.(ญ)ศิริพร ปัญญาจันทร์ ประจำ ศร. ชรก รร.ร.ศร. สปศ.
ส.ต.สันติภาพ เมืองถาวร เสมียน พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ส.ต.ปัญจพล พวงแก้ว ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร.
นางพิมฉวี พูลทวี พนักงานบริการ แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.สันติ เป้ป้อม พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.อ.จำลอง เกิดยิด หน.สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.ชัยยง บัวบุญ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.อ.ธีร์ แก้วแดง รอง ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.อ.นพดล ใหมเกิด เสมียน ร้อย.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.สุทธิพงศ์ แสงงาม ฉิมพาลี ผบ.ตอน กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. (ชรก.สง.รอง ผบ.รร.ร.ศร.) สนง.รอง รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)อภิชาติ ชาวชน จ่ากองพัน พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.มงคล ทัศนาลัย จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
ร.ต.ทองอินทร์ บุตรเล็ก นชง.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.พัฒนกิตติ์ กลิ่นเจริญ ช่างอาวุธ กองพัน นนส.
ส.อ.เทพมงคล ภูมิเรศสุนทร นายสิบกำลังพล รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ศุภกร แตรชัยโรจน์ ประจำ ศร. (ทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร ฝ่ายกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.) ธก.กพ.รร.ร.ศร.
พ.ต.สมบัติ แนบนวล นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
พ.ต.วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์ นายทหารฝ่ายกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.อ.ณฐกร บริบูรณ์ทรัพย์ เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.อ.สิริชัย ร่มพุดตาล รอง ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.สุรัตน์ สมพร้อม จ่ากองร้อย พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.ต.วรณัช อินทร์ชู อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พรมจันทร์ นายสิบคลัง พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ ยมสวัสดิ์ นายสิบธุรการ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.วุฒิชัย สิงห์คำ นายสิบพับร่ม พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พรพิทักษ์ นพศรี นายสิบเลี้ยงดู พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ชาตรี สีสังชุม นายสิบพยาบาล หมวดเสนารักษ์
ส.ท.โรจนรินทร์ นุษพรรณ์ นายสิบพยาบาล มว.สร.กรม นร.รร.ร.ศร. หมวดเสนารักษ์
พ.อ.ประเสริฐ แก้วอ่อน หน.ตก.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
พ.ต.รณรงค์ มั่นนวม อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.เดชา ฤทธิ์บำรุง รอง ผบ.มว.สร.กรม นร.รร.ร.ศร. หมวดเสนารักษ์
จ.ส.อ.(พ.)สราวุธ ศิริฤกษ์ ล790 หมวดเสนารักษ์
นางเบญจวรรณ ศรสินชัย พนักงานบริการ หมวดเสนารักษ์
ส.ท.สรรเพ็ชร เหง่าศรี พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.อดิศร ชาติสีลา นายสิบส่งกำลัง กองพันนักเรียน
พ.ท.ธรรมสถิตย์ หลวงสิทธิ์ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.สำรวย บวบเมือง นยน.สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นายอิทธิพงศ์ กรมพระพุทธ พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นายสมเกียรติ ลิ้มเกื้อ พนักงานบริการ กองพันนักเรียน
น.ส.อรัญญา มาลัย พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นายณัฐกรณ์ เกิดก้าน พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
นางภัทรภร ปานบ้านเกล็ด พนักงานราชการ กองพันนักเรียน
พ.ท.เกรียงไกร รุกขชาติ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.(พ.)อาทิตย์ ซ้อนจันดี จ่ากองพัน พัน.นร.ที่ 1 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.ธีระพจน์ มาตโห้ นายสิบส่งกำลัง กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ทับทอง จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 1 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
นางทัศนีย์ หงษ์เผือก พนักงานบริการ กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.ปิยะทัศน์ รูปเตี้ย นายสิบคลัง แผนกวิชายานยนต์
ส.ต.นรากร สุขแสนนาน ครู กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.นวพล กลิ่นจำเริญ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.ก้องเกียรติ ประกอบปราณ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.ต.พงศ์ศิริ รัตนานนท์ กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.โกเมศ เสือเทศ เสมียน ปส.รร.ร.ศร. สปศ.
พ.อ.จารุวัฒน์ แห่งหน อจ.จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.ต.เชษฐ์ เหลาหอม อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.อานนท์ โสมภีร์ ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.ต.ทีฆายุ เย็นสุข นายสิบพับร่ม พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ท.เดชา เรือนจันทร์ อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
พ.ต.ไพโรจน์ คำบุตร ประจำแผนก รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.ศิริ จีนพงษ์พันธุ์ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ร.ท.ปริญญา จันทร์จำปา อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.นพคุณ สายคง ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.ประพนธ์ กล่อมอารมย์ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.วิชิต กล่อมเชื้อ ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.พลากร บุญถึก ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
นายสมควร สีทอง ช่างเครื่องจักรกล ช.2 กลุ่มงานช่าง รหัส 3315 แผนกวิชายานยนต์
นางทัชชกร ศิริเงิน พนักงานบริการ แผนกวิชายุทธวิธี
นายชูเกียรติ จิรศักดิ์อานนท์ พนักงานรักษาสถานที่ บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ยนต์ กันทิพย์ เสมียน ทป.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ณรงค์ ดีสา ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.ชวรัตน์ สิงโตอ่อน เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
ร.อ.กิตติ ด้วงมีเดช ประจำ ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.(พ.)สุรสิทธิ์ ผุยปุ้ย นายสิบธุรการ (ชรก.กศ.รร.ร.ศร.) แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.นิตินาท สีขาว เสมียน กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
นางอนัญพร มนฑนม พนักงานบริการ กศณ. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
จ.ส.อ.ณัฐชัย กิจพ่วงสุวรรณ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
พ.ต.ชัยยุธ เพิ่มบุญ นายทหารสรรพาวุธ รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ดิเรก สุขสว่าง ครู ลย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ธีระยุทธ ปิ่นทอง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.อนุรักษ์ ศรีทอง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.ท.วิศรุต เพ็งพาส ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ร.ต.ราชัน ภู่มาลา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.อ.อัครชัย กรมพระพุทธ นายสิบธุรการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.ท.จตุรงค์ อุ่นเรือน ผบ.มว.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ชาญชัย เนื่องไชยยศ นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน
ร.ต.อภิศักดิ์ อุณาศรี อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ร.อ.สาโรจน์ ทับทิมเทศ ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.ธนพิสิฐ โสภณวราพงศ์ อจ.ลย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.ศิริชัย ประจวบสุข ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ชาลี สังเกื้อ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.ไตรรงค์ จุ้ยเย็น ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
ส.ต.มนตรี ลายนาค เสมียน กองสนับสนุน
จ.ส.ท.วณัฐสนันท์ มูลเมือง ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ท.อภิรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
นางรานี รสทอง พนักงานบริการ แผนกวิชาการจู่โจมและส่งทางอากาศ แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.ต.จักรพันธ์ ตั้งเจริญกิจสกุล พลขับรถ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.อ.ชยานันท์ เสาตรง อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
พ.ท.ทวีศักดิ์ เลียบวัน อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.วีรยุทธ เนียมหอม ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
จ.ส.อ.ชานนท์ อินทร์ทอง ช่างซ่อม แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.ณัชรพงศ์ ศรีศักดา อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
จ.ส.อ.ธีระพงษ์ แก้วคำ ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ร.ต.ภานุพงศ์ ณรงค์ศักดิ์ศรี อจ.ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
ส.อ.นิรุทธ์ ทัศน์แก้ว ครู ส.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาสี่อสาร
นายวรเศรษฐ์ เลิศหิรัญฤทธิ์ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน แผนกวิชาสี่อสาร
นางณัฐธิดา ฉิมแม้นพันธุ์ พนักงานบริการ แผนกวิชาสี่อสาร
ส.อ.พิชานันท์ ชูแสงศรี ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ร.อ.วีรนนท์ สังข์เงิน อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
พ.อ.อธิษฐ์ ธัญญานนท์ อจ.หน.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.ต.อนรรฆวรรษ ไชยราช เสมียน ยน.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.อ.(พ.)อาวุธ พุทธอำนวย ผอ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ร.ท.เกรียงไกร พรหมสวัสดิ์ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
ร.ท.อมรเดช แสงหว้า อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
พ.ท.เสกสิทธิ์ น้อยสัมฤทธิ์ อจ.รร.ร.ศร. (ชรก.ธก.กพ.รร.ร.ศร.) ปส.รร.ร.ศร.
นางสาววรัญญา บุญช่วยเหลือ พนักงานราชการ รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชูชีพ ลัดดา ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.ชาติชาย กล้าณรงค์ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.อนุชา นรมั่ง ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
จ.ส.อ.จำรัส ศรีอินทร์ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
พ.อ.อำนาจ ศรีเดช อจ.หน.กศณ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์
ส.อ.เอนก พรายแก้ว เสมียน ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.ต.ธนินทร์ คล้ายคลึง ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
ส.อ.กิตติพงษ์ เย็นใจ ผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาทั่วไป
ส.อ.วรรณพันธุ์ ผ่องฉวี นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.ธวัฒชัย ประสมศรี ครู ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
จ.ส.อ.เจษฏากร พึ่งพงษ์ เสมียน บก.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ร.ท.ชัยยะ หลีหลาย นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ต.ปฐมพร กุลชร ณ อยุธยา นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.อ.สุรศักดิ์ สงวนชาติวงษ์ อจ.หน.ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
พ.อ.ปวิช รัตนะบุญเพ็ชร อจ.หน.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
พ.ต.พงศ์ปณต อรุณสุวรรณ ผบ.มว.อวน.ศร.พัน.1 แผนกวิชายุทธวิธี
พ.ต.อภิภู คีรีนิล อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.อ.ทองสุก สาดนอก ฝอ.1 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.ศิริศักดิ์ อาริยาภรณ์ นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ส.ต.ภาณุสรณ์ วิทยคารวณิชผล เสมียน รร.ร.ศร. สปศ.
ร.อ.ยงยุทธ บัวเหลือง อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.อ.สำรวย ศรีสวัสดิ์ อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาทั่วไป
ร.อ.ขจร ใจดี อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.เยอรมัน แสงเดือน อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ท.อาณัติ ชูเชิด อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ท.พรชัย ชักนำ อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.วีระศักดิ์ สุคม อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ยินดี คงทอง ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.พรชัย บุญเสนันท์ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.โฆษิต นาคสังข์ อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ มาลัย เสมียน บก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ชุมพล ก๋งเกิด ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ทองสวี ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.ปรีชา ปัจจัยโภคา ครุ ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.สยมภู รอดเย็น ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ส.อ.ปณต อิ่มพร้อม ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
ส.อ.อรรคพล เตี๊ยบทอง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.(พ.)ทวีศักดิ์ จันทร์สุก รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.นรชัย เกตุสอาด ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.ต.ประสาน มุ่งพูนกลาง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.พรชัย ชื่นมะโน ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.ราเชนทร์ เหนี่ยวผึ้ง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.ต.ศรัณย์ เนียมหอม ผบ.มว.พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
จ.ส.อ.อมร ม่วงมี ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.จันทวุฒิ ตั้งไพรสารสมบัติ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.ต.ชนินทร์ แผ่นทอง ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.ชิดชัย แก้ววิเชียร ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.ท.ปภาวิน กลั่นเจริญ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.มานิตย์ เผือกขันหมาก ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.ต.พินิจ สุบงกช ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.รุจิโรจน์ ณ สวัสดิ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ส.อ.สุรักษ์ พรมหงษ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
ร.อ.ภูมิชัย จรูญแสง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
นางอัยนา มาขำ พนักงานสถานที่ กองพันนักเรียน
พ.อ.อดิศักดิ์ ใหญ่กลาง อจ.หน.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.สมชาย เทศเล็ก อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ส.ต.เมธา เม็งเกตุ เสมียน บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.อ.รณภา สังข์ทอง อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.(พ.)วินัย ใจธรรมดี รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ แสงจันทร์ นายสิบธุรการ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.(พ.)ทวีป คล้ายพลับ รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.เอกชัย ปิ่นสุข ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.สุภาพ ประทุมมินทร์ ฝอ.3 พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.สมพงษ์ ศักดิ์ประเสริฐ ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.ต.ศักดิ์ชาตรี สินธีรประเสริฐ ผบ.ร้อย.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
พ.ต.ศุภรักษ์ พรมภักดี ฝอ.3 พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.อ.ไพบูลย์ กุลมาลี นายสิบพยาบาล พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ร.ต.เกรียงไกร สินธุชัย อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.ชาลี ศรีพุทธา นายสิบประจำหมวด พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
น.ส.รติรัตน์ อาจสำอางค์ พนักงานราชการ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
ว่าที่ พ.ต.วิทยา กุลทอง ผบ.กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ร.ต.เสกสรร รัศมีน้อย ฝธก.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
พ.ท.วิรัตน์ ทับทิมศรี นายทหารฝ่ายกำลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวสมฤทัย แสงทอง พนักงานราชการ ตก.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
ร.อ.รักชาย พึ่งแพง ประจำแผนก ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
ส.ท.จิรวัฒน์ พวงพิทักษ์ ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.๑๑๓) แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.สมพร น้อยอุทัย อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
จ.ส.อ.วิโรจน์ พวงปรึก ช่างภาพ สน.รร.ร.ศร.
ร.ต.สมานชัย พลายสกุล นชง.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ รินแก้ว นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ถนอมศักดิ์ วงษ์ภักดี ครู อว.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาอาวุธ
จ.ส.อ.รัตน์ศักดิ์ อ้นพวง ช่างภาพ สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ธนพล อัมพะเศวต นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.อุดมศักดิ์ อบเชย เสมียน ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.สุทธชัย ไชยลา นายสิบสถิติและทะเบียนประวัติ ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
นางนาตยา จันทร์กระจ่าง พนักงานบริการ ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.จีรวัฒน์ ศิริพากุล จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.ท.ชาคริต บำรุงเพ็ชร์ นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร.
พ.อ.สำราญ ขวงพร หน.ปส.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
พ.ท.ศุภชัย ชิดเครือ อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.อ.วรรลภ ทองสุข เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วิชัย เงากระจ่าง เสมียน บก.กองการศึกษา
ร.ต.สุรศักดิ์ บัวมาก นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วันชาติ พิมพา นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สรรชัย พันธุวงศ์ นายสิบเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร.
พ.ท.ชัยมงคล จันทร อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ส.ท.ณัฐพงศ์ แสงบัวท้าว นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ท.อุดม หมื่นสวัสดิ์ ประจำแผนก (ชรก.ทภ.๔) ตก.รร.ร.ศร.
ส.อ.ศุภวัฒน์ ฉวีภักดิ์ เสมียน รร.ร.ศร. (ฝึก ชกท. พัน.นร.จจ.) กองพัน จู่โจม
นายสกุล ศุภลักษณ์ ลูกจ้าง แผนกวิชาอาวุธ
พ.ท.เสฎฐวุฒิ จานศิลา ประจำแผนก ตก.รร.ร.ศร.
พ.ท.สายสิทธิ์ ลำภา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ธนกฤต โปตระนันทน์ สำนักงานรอง สนง.รอง รร.ร.ศร.
ส.ท.เนติพงศ์ มะลิทอง ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.วรุตม์ บุญทองสุข นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.บก.กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ร.ต.สมนึก หวานชื่น หัวหน้ารถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)อนุสรณ์ สนองบุญ เสมียน บก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.จเร วงษ์ระเบียบ ครู อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ร.ต.อายุวัฒน์ ช้างแรงการ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ น้อยสำราญ เสมียน ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ฐิตินันท์ กันสุข นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
นางศุภกาญจน์ บัวเหลือง พนักงานบริการ ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.อังกูร เสนารัตน์ เสมียน รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วัชระ กลิ่นสุธา เสมียน อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพจนีย์ ภพภูวฤณ พนักงานบริการ แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.โอภาส เงินลาภรัตนา นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร. ตก.รร.ร.ศร.
พ.ต.วสันต์ แต้ฮวง อจ.รร.ร.ศร. ช่วยราชการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จักรี บุญคุ้ม นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.ฯ (ชรก.สวัสดิการ รร.ร.ศร.) กองพัน นนส.
จ.ส.อ.(พ.)ทวี ผาคำ เสมียน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชินกร อ่อนคำเหลือง ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.ต.วีรศักดิ์ หิมมะ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.ธีรพงษ์ สว่างวิธะ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.พิชิต หอมขจร ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
พ.ท.วิสุทธิ์ กลางคำ นายทหารธุรการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. ปส.รร.ร.ศร.
นางอาภรณ์ แพ่งเกษร พนักงานบริการ บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
พ.อ.สฤษดิ์ แผนสนิท หน.อจ.ยว.รร.ร.ศร. แผนกวิชายุทธวิธี
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ รินณรงค์ เสมียน สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)สมศักดิ์ เนื่องโนราช รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น นายสิบประจำหมวด กองสนับสนุน
ส.ท.อิทธิพัทธ์ วงษา ครู ลย.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาหลักยิง
จ.ส.อ.ชานนท์ ลีย์ติกูร นายสิบยุทธการ กรม นร.รร.ร.ศร. ชรก.ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.(พ.)สมพร นิลจู รอง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
พ.อ.ชนรรค์ บุญนำ อจ.หน.จจ.สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.ท.อัครพล คิดรอบ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สงบ ฤทธิ์สันเทียะ นายสิบคลัง สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสงค์ โปรยเงิน นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.ต.สุเมธ เทียนชัย พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ อินทร์บุญ ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นายสมจิตร ศิริพยัคฆ์ พนักงานการเงินและบัญชี 2 ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประสงค์ ชะหงษ์รัมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชาญชัย อุสาย ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นางอรนาถ เบ็ญจมิตรกุล พนักงานการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ศิริชัย กล่อมอารมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ เขียวอยู่ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ร.ต.กติกา ชื่นหัตไทย ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
ส.อ.วรปรัชญ์ เปลินเสวี เสมียนการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ร.อ.ณัฐธานินทร์ เจริญศิลป์ ประจำแผนก สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พิเชฏฐ พรหมลี ช่างไม้ สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พินิจ รอบรู้งาน นายสิบชิ้นส่วน สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.เจษฎา ม่วงไหมทอง เสมียนการเงิน รร.ร.ศร. ธก.กพ.รร.ร.ศร.
ส.ท.ทศพร เพ่งผล นายสิบสถิติและทะเบียนประวัติ ปส.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ชัยปัญญา สีหาพรหม พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วิญญู ปาลโมกข์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ ชะหงษ์รัมย์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ธนิต กาฬสุวรรณ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.มานะ สุขศิริ นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ อยู่หนุน พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
นางพัชรี อยู่ทรัพย์ พนักงานการเงิน ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางสาวชิดชนก เบ็ญจมิตรกุล พนักงานบริการ ธก.กพ.รร.ร.ศร.
นางจินตนา สุกใส พนักงานการเงินและบัญชี 2 ธก.กพ.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.มนต์ชัย สิริสุขะ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จิตติพงษ์ พลับพลาทอง ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.สัญจร สีหาภาค พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ท.ประทาน อู่ทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.จิรพัส ลำภา พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ต.อนุรักษ์ สุคันโท ประจำแผนก รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.ท.ยุทธนากร แย้มกล่ำ นายสิบคลัง กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ส.ต.หรรษธร กล่อมอารมย์ นายสิบประจำหมวด พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน นนส.
พ.ต.นพพล ดนตรีไทย อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ บุตรวงษ์ นายสิบกำลังพล บก.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
จ.ส.อ.พงพันธ์ แสนสุภา อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. บก.กองการศึกษา
พ.ต.ดลทวี วรรณโภคา อจ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ท.ยอดรักษ์ จำนงอุดม นายสิบสูทกรรม กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
ส.ท.ภายุรักษ์ นังตะลา ครู ยน.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชายานยนต์
ส.ท.วงศกร ปักษา นายสิบคลัง กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. กองสนับสนุน
จ.ส.อ.นพนันท์ สำราญใจ จ่ากองร้อย พัน.นร.ที่ 3 กรม นร.รร.ร.ศร. บก.กรม นร.รร.ร.ศร.
ส.ท.อภิชาต ศรีสุข นายสิบคลัง กองสนับสนุน
ส.ท.อาทิตย์ ศรีอ่อน ช่างไฟฟ้า กองสนับสนุน
จ.ส.อ.ชัยพร พิบูลสมบัติ ช่างเย็บผ้า กองสนับสนุน
จ.ส.อ.สมบูรณ์ สวัสดี นายสิบคลัง กองสนับสนุน
พ.ท.อภิชัย ภิญโญชีพ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
พ.ท.แสงทวี ศรีสุข ผบ.พัน.นร.ที่ 2 กรม นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียน
พ.ท.ธนยศ โชคเหมาะ อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
พ.ต.ธีระพงษ์ บัวแย้ม อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ต.บรรจง สินสอน พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ร.อ.ชาญยุทธ สร้อยคำ รอง ผบ.ร้อย.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. กองพัน จู่โจม
จ.ส.ท.ชูชัย มีฤทธิ์ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.วุฒิพงค์ ทองพุ่ม นายสิบเครื่องช่วยฝึก สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.ต.ภิรมย์ สังข์ทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วันเฉลิม โอ้โลม ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.สุรศักดิ์ ขุนนุช ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
จ.ส.ต.อนุเทพ โห้วงษ์ ช่างเขียน สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.โยธาพล แก้วมงคล ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.อภิสิทธิ์ ดอกรัก พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วชิรวิทย์ หมื่นจงใจดี พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ภาณุพงศ์ สีกอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.วิชาญ หินลาศ พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.สันติ แก้วทอง พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
พ.ท.สมชาย เกตุจรัล นายทหารทะเบียนประวัติและสถิติ (ปฏิบัติหน้าที่ ฝธก.) ปส.รร.ร.ศร.
ส.อ.พิเชษฐ์ ปานแพร พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.คุณากร วงษ์แย้ม ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.วราพจน์ ปัญเศษ ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
ส.อ.นภาริน รื่นรส พลขับรถ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
ส.อ.ธนกฤต วุฒิสถิต ช่างยานยนต์ล้อ สน.รร.ร.ศร. สน.รร.ร.ศร.
จ.ส.อ.ประดับศักดิ์ เอี่ยมสำอาง ช่างอาวุธ กองสนับสนุน
จ.ส.อ.สุรพันธ์ บัวทอง ครู จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\AppServ\www\pinfantry\member\listperson.php on line 112