ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร(E-finish) .

 

E - Finish
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร.
 สงวนลิขสิทธิ์ @ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. (E-finish) เพื่อบันทึก สืบค้นหาข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.ร.ศร. ประกอบด้วย หลักสูตรช้นนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส ชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และส่งทางอากาศ
กรุณากรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
กรอก ชื่อ-นามสกุล ไม่ต้องใส่ชั้นยศ
ลำดับ
หมายเลขทหาร
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
หลักสูตร
ผลการศึกษา
ดู
1
1000046053
ร.อ. กิตติ อาจสัญจร
ร.5 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.78
2
1000056153
ร.อ. กุศล เทพมล
ร.19 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
85.90
3
4000025001
ส.อ.บุญแค้ว ลีศรี
ร.29 พัน.1
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
90.86
4
4000025002
ส.อ.มนัส ปานเนตร
รพศ.5 พัน.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
90.28
5
4000025003
ส.อ.สกรรจ์ เสือทัพ
ร.1 รอ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
80.08
6
4000025004
ส.ต.ชัยชาญ ดีสมใจ
ร.19 พัน.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.96
7
4000025005
ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ แจ่มกลาง
ร้อย.ปจว.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.37
8
4000025006
ส.อ.จักรพันธ์ ตั่นตุ้ย
พัน.พัฒนา 3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.18
9
4000025008
ส.อ.อัชราวุฒิ บุญตา
รพศ.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.55
10
4000025009
ส.อ.สมใจ ขาวนุ้ย
ร.15 พัน.4
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.43
11
4000025010
ส.อ.เกรียงไกร พรหมสวัสดิ์
รร.ร.ศร
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.36
12
4000025011
ส.อ.อานนท์ ประโยชน์มี
ร.6 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.24
13
4000025012
ส.อ.ยงยุทธ ดวงสุริยา
ร.3 พัน.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.19
14
4000025013
ส.อ.นิพนธ์ พันธี
ร.9
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.14
15
4000025014
ส.อ.สำเริง รุณเลิศ
ร.19 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
86.91
16
4000025015
ส.อ.สุวิทย์ ทานให้
จทบ.ร.อ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
86.63
17
4000025016
ส.อ.วันชัย ชื่นหน่าย
ศร.พัน.1
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
86.54
18
4000025017
ส.อ.สวาสดิ์ บุญยัง
พัน.พัฒนา 2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
86.30
19
4000025018
ส.อ.ประยูร อุ่นสอน
พล.ร.2 รอ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
85.24
20
4000025019
ส.อ.ภิรมย์ เขียวรัมย์
กรม ทพ.13
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
85.17
   


ติดต่อ ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. เบอร์ 54143